ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Pozývame Vás na XVI. ročník Klavírnej súťaže Pála Kadosu v Leviciach, ktorej je naša škola spoluorganizátor.  V pozvánke je aj prihláška v maďarskom aj slovenskom jazyku. Tešíme sa na Vás.
Zákonné školné na šk. rok 2022/2023
 Hudobný odbor :
Individuálne vyučovanie – 14 € mesačne
Kolektívne vyučovanie (prípravná hudobná náuka, zborový spev)
– 12 € mesačne
Skrátené vyučovanie (z organizačných dôvodov) – 12 € mesačne
Tanečný a literárno – dramatický odbor:
–  12 € mesačne
Výtvarný odbor :
– 10 € mesačne
Štúdium pre dospelých :
Všetky odbory  –  25 € mesačne
Ostatné poplatky :
Doplatok za nepovinný predmet v rozsahu jednej vyučovacej hodiny týždenne
V individuálnej forme štúdia vo všetkých odboroch  - 10 € mesačne
Poplatok za zapožičanie hudobného nástroja – 10 € mesačne.
IBAN : SK16 5600 0000 0071 3738 9004
Variabilný symbol žiaka má k dispozícii triedny učiteľ. Žiakom, ktorí pokračujú v štúdiu na ZUŠ Levice sa variabilný symbol nemení, noví žiaci majú pridelený nový variabilný symbol.
V prípade nariadenia dištančnej výučby bude vyučovanie prebiehať v online pristore s povinnosťou platby školného!
Vážení rodičia!
Na plenárnom zasadnutí Rady rodičov pri Základnej umeleckej škole dňa 4. 10 2022 sa jednohlasne schválil členský príspevok rodičov žiakov ZUŠ v školskom roku 2022/2023 nasledovne:
·         20,- €  na rodinu s jedným dieťaťom navštevujúcim ZUŠ
·         25,-  €  na rodinu s viacerými deťmi navštevujúcimi ZUŠ
Rodičovské príspevky Vás prosíme uhradiť do 30. 11. 2022 na číslo účtu: SK41 0900 0000 0050 6815 4690
do poznámky uveďte meno žiaka a odbor, napr. Ivana Kvietková – VO (HO, TO, LDO)
Ďakujeme!
Sponzor školy:
Partneri:

Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Návrat na obsah