ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Srdečne vás pozývame na premiéru nádherných  ,,Piesní stromov" op. 39 pre husle a klavír  slovenského hudobného skladateľa Luda Kuruca v podaní našich žiačok. Kurucova  tvorba pre deti je veľmi bohatá a rozmanitá a my sme pre vás pripravili aj ďalšie jeho skladby, ktoré zaznejú na autorskom koncerte. Tešíme sa na vás!
Na plenárnom zasadnutí Rady rodičov pri Základnej umeleckej škole dňa 26. 9. 2023 sa jednohlasne schválil členský príspevok rodičov žiakov ZUŠ Pála Kadosu v školskom roku 2023/2024 nasledovne:
·    20,- € na rodinu s jedným dieťaťom navštevujúcim ZUŠ Pála Kadosu
·    25,- €  na rodinu s viacerými deťmi navštevujúcimi ZUŠ Pála Kadosu
Rodičovské príspevky Vás prosíme uhradiť do 30. 11. 2023 na číslo účtu:
SK41 0900 0000 0050 6815 4690 do poznámky uveďte meno žiaka a odbor, napr. Ivana Kvietková – VO (HO, TO, LDO)
Ďakujeme!                                                                     
U p o z o r n e n i e !!!!
 
Zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom od 1. septembra 2023.
 
K Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 94 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach § 2 sa mení nasledovne :
 
Hudobný odbor :
 
Individuálne vyučovanie – 20 € mesačne
 
Kolektívne vyučovanie (prípravná hudobná náuka, zborový spev) – 15 € mesačne
 
Tanečný a literárno – dramatický odbor:
 
Kolektívne vyučovanie – 15 € mesačne
 
Výtvarný odbor :
 
Kolektívne vyučovanie – 15 € mesačne
 
Štúdium pre dospelých :
 
Všetky odbory – 25 € mesačne
 
Doplatky za nadštandardné formy štúdia (nad rámec učebných plánov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 9. februára 2018 pod číslom 2018/3131:1-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 1. 9. 2018):
 
Voliteľné predmety – individuálna forma v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne: 20 € mesačne
 
Voliteľné predmety – skupinová forma v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne: 10 € mesačne
 
Platba vo forme 3 splátok.
Prvá splátka (september - december) je splatná do 31.10.2023, druhá splátka (január - marec) do 31.1.2024 a tretia splátka (apríl - jún) do 30.4.2024
 
Ďakujeme za pochopenie.
 
Sponzor školy:
Partneri:

Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Návrat na obsah