ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah
Kontakt: tel.: 036/6308440 - informácie, školné Po-Pia 8:00-16:00, zuslevice@gmail.com
riaditeľka: 0911 345 952, riaditel@zuslevice.sk
Aktuality

Srdečne pozývame na výstavy našich absolventov 1. časti, aj 2. časti štúdia žiakov výtvarného odoboru.
Milí rodičia!
Ďakujeme za Vaše členské príspevky do Rady rodičov, vďaka nim sme mohli Vašim deťom skvalitniť vyučovací proces a zakúpiť: výtvarný materiál, gymnastický koberec, závesy na literárno-dramatický odbor, ozvučovaciu techniku, hudobné nástroje, zakúpiť rôzny metodický materiál, softwérové vybavenie a naladiť klavíre.
Na tohtoročnom dištančnom plenárnom zasadnutí Rady rodičov pri Základnej umeleckej škole dňa  sa schválil členský príspevok rodičov žiakov ZUŠ Pála Kadosu v školskom roku 2021/2022 nasledovne:
20,- €  na rodinu s jedným dieťaťom navštevujúcim ZUŠ Pála Kadosu
• 25,-  €  na rodinu s viacerými deťmi navštevujúcimi ZUŠ Pála Kadosu

Rodičovské príspevky Vás prosíme uhradiť do 30. 11. 2021 na číslo účtu:
SK41 0900 0000 0050 6815 4690 do poznámky uveďte meno žiaka a odbor,
napr. Ivana Kvietková – VO (HO, TO, LDO)
Ďakujeme!
Zákonné školné na šk. rok 2022/2023
 Hudobný odbor :
Individuálne vyučovanie – 14 € mesačne
Kolektívne vyučovanie (prípravná hudobná náuka, zborový spev)
– 12 € mesačne
Skrátené vyučovanie (z organizačných dôvodov) – 12 € mesačne
Tanečný a literárno – dramatický odbor:
12 € mesačne
Výtvarný odbor :
– 10 € mesačne
Štúdium pre dospelých :
Všetky odbory 25 € mesačne
Ostatné poplatky :
Doplatok za nepovinný predmet v rozsahu jednej vyučovacej hodiny týždenne
V individuálnej forme štúdia vo všetkých odboroch  - 10 € mesačne
Poplatok za zapožičanie hudobného nástroja – 10 € mesačne.
IBAN : SK16 5600 0000 0071 3738 9004
Variabilný symbol žiaka má k dispozícii triedny učiteľ. Žiakom, ktorí pokračujú v štúdiu na ZUŠ Levice sa variabilný symbol nemení, noví žiaci majú pridelený nový variabilný symbol.
V prípade nariadenia dištančnej výučby bude vyučovanie prebiehať v online pristore s povinnosťou platby školného!
Upozornenie!
Pri platbe školného, prosím, používajte IBAN SK1656000000007137389004.
Ďakujeme.
OZNAM
Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Sponzor školy:

Partneri:
Návrat na obsah