ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah
Kontakt: tel.: 036/6308440 - informácie, školné Po-Pia 8:00-16:00, zuslevice@gmail.com
riaditeľka: 0911 345 952, riaditel@zuslevice.sk
Aktuality

Vážení rodičia, milí žiaci, s veľkou radosťou Vám oznamujeme, že od 26.4.2021 sa konečne otvoria "brány" našej školy bez vekových obmedzení. Zatiaľ je povolená individuálna výučba okrem spevu a dychových nástrojov. Speváci majú povolený obligátny nástroj. Tanečný, výtvarný odbor  - žiaci majú možnosť individuálnych konzultácií. Prezenčná výučba je povolená s prísnym dodržiavaním hygienicko - bezpečnostných opatrení - je povinné nosenie rúška v budove školy, dezinfekcia rúk. Pre realizáciu prezenčnej výučby je nutné mať negatívny test rodiča (žiaci vo veku 1. stupňa ZŠ), negatívny test žiaka (žiaci vo veku 2. stupňa ZŠ a starší), prípadne doklad o výnimke z testovania. Nevyhnutnosťou je vyplnené čestné prehlásenie. Ďakujeme a tešíme sa na Vás.
Pozrite si náš ďalšie  online interné koncerty na https://youtu.be/B27QlpIHoOQ a https://youtu.be/frg9_ryJDe4 Veľká v´daka patrí rodičom za pomoc pri nahrávaní videí a pánovi učiteľovi Gy. Mészárosovi za spracovanie videonahrávok.
Prajeme príjemný virtuálny umelecký zážitok.

Hoci prezenčná výučba je pozastavená, náš orchester pracuje naďalej. Pozrite si novú naštudovanú skladbu https://www.facebook.com/zuslevice/videos/119238369857663


Výsledky súťaže sú už známe!
Tento rok sme zažili trochu netypický ročník Levického hudobného festivalu. Odborná porota hodnotila  domáce videá žiakov. Zúčastnilo sa 43 žiakov zo ZUŠ Pála Kadosu Levice, ZUŠ Šahy, ZUŠ Tlmače, ZUŠ Franza Schuberta Želiezovce a ZUŠ Vráble.
Ďakujeme všetkým účastníkom za fantastické výkony, samozrejme aj rodičom za technickú pomoc a morálnu podporu. Odborná porota v zložení: Mgr. art. Horváth Diana,  Mészáros György,DiS.art. a Norbert Pompa, DiS.art. mala náročnú úlohu, najmä v tom, že sa spolu nestretli a nemohli konzultovať súťažné výkony. Patrí im srdečná vďaka. Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme. Absolútnou víťazkou LHF 2020 sa stala Mokso Lucia zo ZUŠ Šahy, Gratulujeme a prajeme jej veľa ďalších úspechov!
OZNAM PRE VÝTVARNÝ ODBOR:
Važení rodičia a žiaci,
na základe rozhnutia ministerstva školstva SR od 12.10. 2020 musíme zrušiť prezenčnú formu skupinového vyučovania ZUŠ, teda aj výtvarného odobru. Pokračujeme dištančnou formou vyučovania, a to zaradením žiakov do facebookových skupín podľa ročníkov. V týchto skupinách budeme každý týždeň zadávať témy a spôsoby realizácie. Výsledné práce prosíme odfotiť a prezentovať každý vo svojej skupine.
Prikladáme odkazy na jednotlivé skupiny vytvorené za týmto účelom. Prosíme Vás, aby ste sa prihlásili do tej svojej podľa svojho ročníka.
ZUŠ Lv- Predškolská príprava:
ZUŠ Lv - 1.,2.,3., ročník,1.stupeň:
ZUŠ Lv - 5.,6.,7.,8.,ročník 1.stupeň:
ZUŠ Lv - Absolventi:
ZUS Lv - 1.,2.,3.,ročník 2.stupeň:
ZUS LV - Príprava na VS/SS:
Vážení rodičia!
Na plenárnom zasadnutí Rady rodičov pri Základnej umeleckej škole dňa 29. 9. 2020 sa jednohlasne schválil členský príspevok rodičov žiakov ZUŠ v školskom roku 2020/2021 nasledovne:
·         20,- €  na rodinu s jedným dieťaťom navštevujúcim ZUŠ
·         25,-  €  na rodinu s viacerými deťmi navštevujúcimi ZUŠ
Rodičovské príspevky Vás prosíme uhradiť do 30. 11. 2020 na číslo účtu: SK4109000000005068154690 do poznámky uveďte meno žiaka a odbor, napr. Ivana Kvietková – VO (HO, TO, LDO)
Ďakujeme!
Zákonné školné na šk. rok 2020/2021
 Hudobný odbor :
Individuálne vyučovanie – 14 € mesačne
Kolektívne vyučovanie (prípravná hudobná náuka, zborový spev)
– 12 € mesačne
Skrátené vyučovanie (z organizačných dôvodov) – 12 € mesačne
Tanečný a literárno – dramatický odbor:
12 € mesačne
Výtvarný odbor :
– 10 € mesačne
Štúdium pre dospelých :
Všetky odbory 25 € mesačne
Ostatné poplatky :
Doplatok za nepovinný predmet v rozsahu jednej vyučovacej hodiny týždenne
V individuálnej forme štúdia vo všetkých odboroch  - 10 € mesačne
Poplatok za zapožičanie hudobného nástroja – 10 € mesačne.
IBAN : SK16 5600 0000 0071 3738 9004
Variabilný symbol žiaka má k dispozícii triedny učiteľ. Žiakom, ktorí pokračujú v štúdiu na ZUŠ Levice sa variabilný symbol nemení, noví žiaci majú pridelený nový variabilný symbol.
Upozornenie!
Pri platbe školného, prosím, používajte IBAN SK1656000000007137389004.
Ďakujeme.
OZNAM
Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Sponzor školy:

Partneri:
Návrat na obsah