ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah
Kontakt: tel.: 036/6308440 - informácie, školné Po-Pia 8:00-16:00, zuslevice@gmail.com
riaditeľka: 0911 345 952, riaditel@zuslevice.sk
Aktuality

Vážení rodičia a žiaci!
Na základe Rozhodnutia Ministra školstva SR sme museli od 12. 10. 2020 prerušiť prezenčné skupinové vyučovanie vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. V hudobnom odbore výučba nástroja a spevu prebieha bez zmeny, podľa daných rozvrhov. Hudobná náuka sa bude vyučovať dištančne. Z hľadiska epidemiologickej situácie je dôležité, aby sa deti z rôznych škôl nestretávali, no momentálne opatrenia postupne likvidujú celú našu kultúru a umelecké školstvo. Bez výuky v týchto odboroch škola nemôže ekonomicky, personálne a metodicky fungovať, nakoľko ide o komplexný celok v umeleckom vzdelávaní a odbory navzájom spolupracujú. Pre nás je mimoriadne dôležité zachovať výchovu k umeniu pre naše deti aj do budúcnosti, preto prechádzame na dištančnú formu vzdelávania s povinnosťou platby školného.  Pedagógovia Vás budú informovať, ako bude vyučovanie prebiehať v jednotlivých odboroch. Väčšinou sa vytvoria skupiny na Facebooku a bude sa využívať mailová komunikácia. Preto Vás prosíme, aby ste sledovali svoje schránky a najmä u detí v nižších ročníkoch pomáhali s odovzdávaním daných úloh. V rámci organizačných možností budú prebiehať aj individuálne konzultácie podľa vopred dohodnutého harmonogramu.  Pomôcky a pracovný materiál si môžete vyzdvihnúť na výtvarnom odbore v pracovných dňoch od 14:00 do 18:00 hod.
V niektorých prípadoch nemáme aktualizované mailové adresy, preto Vás prosíme, aby ste v prípade zmeny platné mailové adresy nahlásili svojim pedagógom alebo na nasledujúcich adresách, aby sme nemali problém s komunikáciou : zuslevice@gmail.com, riaditel@zuslevice.sk, zastupkyna@zuslevice.sk. Ak nemáte kontakty na svojich učiteľov, tak vám ich poskytneme na vyššie uvedených adresách. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Pevne veríme, že sa nám spoločne podarí rozvíjať talent našich detí aj v tejto náročnej situácii.
S pozdravom  Klára Viteková, riaditeľka ZUŠ Pála Kadosu Levice
OZNAM PRE VÝTVARNÝ ODBOR:
Važení rodičia a žiaci,
na základe rozhnutia ministerstva školstva SR od 12.10. 2020 musíme zrušiť prezenčnú formu skupinového vyučovania ZUŠ, teda aj výtvarného odobru. Pokračujeme dištančnou formou vyučovania, a to zaradením žiakov do facebookových skupín podľa ročníkov. V týchto skupinách budeme každý týždeň zadávať témy a spôsoby realizácie. Výsledné práce prosíme odfotiť a prezentovať každý vo svojej skupine.
Prikladáme odkazy na jednotlivé skupiny vytvorené za týmto účelom. Prosíme Vás, aby ste sa prihlásili do tej svojej podľa svojho ročníka.
ZUŠ Lv- Predškolská príprava:
ZUŠ Lv - 1.,2.,3., ročník,1.stupeň:
ZUŠ Lv - 5.,6.,7.,8.,ročník 1.stupeň:
ZUŠ Lv - Absolventi:
ZUS Lv - 1.,2.,3.,ročník 2.stupeň:
ZUS LV - Príprava na VS/SS:
Vážení rodičia!
Na plenárnom zasadnutí Rady rodičov pri Základnej umeleckej škole dňa 29. 9. 2020 sa jednohlasne schválil členský príspevok rodičov žiakov ZUŠ v školskom roku 2020/2021 nasledovne:
·         20,- €  na rodinu s jedným dieťaťom navštevujúcim ZUŠ
·         25,-  €  na rodinu s viacerými deťmi navštevujúcimi ZUŠ
Rodičovské príspevky Vás prosíme uhradiť do 30. 11. 2020 na číslo účtu: SK4109000000005068154690 do poznámky uveďte meno žiaka a odbor, napr. Ivana Kvietková – VO (HO, TO, LDO)
Ďakujeme!
Výstava vo výstravnej sieni je zrušená, bude prístupná v online priestore.
Zákonné školné na šk. rok 2020/2021
 Hudobný odbor :
Individuálne vyučovanie – 14 € mesačne
Kolektívne vyučovanie (prípravná hudobná náuka, zborový spev)
– 12 € mesačne
Skrátené vyučovanie (z organizačných dôvodov) – 12 € mesačne
Tanečný a literárno – dramatický odbor:
12 € mesačne
Výtvarný odbor :
– 10 € mesačne
Štúdium pre dospelých :
Všetky odbory 25 € mesačne
Ostatné poplatky :
Doplatok za nepovinný predmet v rozsahu jednej vyučovacej hodiny týždenne
V individuálnej forme štúdia vo všetkých odboroch  - 10 € mesačne
Poplatok za zapožičanie hudobného nástroja – 10 € mesačne.
IBAN : SK16 5600 0000 0071 3738 9004
Variabilný symbol žiaka má k dispozícii triedny učiteľ. Žiakom, ktorí pokračujú v štúdiu na ZUŠ Levice sa variabilný symbol nemení, noví žiaci majú pridelený nový variabilný symbol.
Upozornenie!
Pri platbe školného, prosím, používajte IBAN SK1656000000007137389004.
Ďakujeme.
OZNAM
Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Sponzor školy:

Partneri:
Návrat na obsah