Školné - ZUS Levice

Základná umelecká škola Levice
Prejsť na obsah

Školné

O škole

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v školskom roku 2017/2018:


Hudobný odbor : hra na nástrojoch a spev  (individuálne vyučovanie) – 12 € za žiaka
na mesiac vo forme nasledovných splátok:

    prvá splátka  -    48 €   9. – 12. mesiac (zaplatiť najneskôr do 31. 10. 2016)
    druhá splátka –  36 €   1. – 3. mesiac   (zaplatiť najneskôr do 31. 1. 2017)
    tretia splátka –   36 €   4. – 6. mesiac   (zaplatiť najneskôr do 30. 4. 2017)

Skrátené vyučovanie -  (1 vyučovacia hodina týždenne) výlučne podľa rozhodnutia riaditeľa školy z organizačných dôvodov: 10 €

Nepovinný predmet: individuálne vyučovanie – 10 € ( hra na nástrojoch, spev, hudba a počítač)
Nepovinný predmet: skupinové vyučovanie – v rámci zákonného školného ( hra v súboroch, spevácky zbor, hudba a počítač)
Prípravné štúdium v hudobnom odbore: individuálne vyučovanie – 12 €

                                                                     skupinové vyučovanie     – 10 €


Druhý hlavný predmet:                              individuálne vyučovanie – 15 €

Výtvarný, Tanečný, Literárno – dramatický odbor – 10 € za žiaka na mesiac

    prvá splátka -  40 €   9. – 12. mesiac (zaplatiť najneskôr do 31. 10. 2016)
    druhá splátka – 30 € 1. – 3. mesiac (zaplatiť najneskôr do 31. 1. 2017)
    tretia splátka – 30 € 4. – 6. mesiac (zaplatiť najneskôr do 30. 4. 2017)
Skrátené vyučovanie - výlučne podľa rozhodnutia riaditeľa školy z organizačných dôvodov: 8 €

Príprava na talentové skúšky na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania vo výtvarnom odbore – zvýšený počet vyučovacích hodín: 20 € za žiaka na mesiac

Štúdium pre dospelých  – študujúci, do 25 rokov:
hudobný odbor - 12 € za žiaka na mesiac
– výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor – 10 € na mesiac (splátky ako pri základnom štúdiu)

Štúdium pre dospelých – zárobkovo činní alebo nad 25 rokov – 20 € na mesiac
   prvá splátka   – 80 €  9. – 12. mesiac (zaplatiť najneskôr do 31. 10. 2016)
   druhá splátka – 60 €  1.– 3. mesiac (zaplatiť najneskôr do 31. 1. 2017)
   tretia splátka  – 60 €   4. – 6. mesiac (zaplatiť najneskôr do 30. 4. 2017)

Manipulačný poplatok sa už neuhrádza !!!!!!!

Zákonné školné uhrádzajte prosím iba bezhotovostným stykom (banka) na číslo účtu: 7137389004/5600 IBAN
SK1656000000007137389004
Prosíme o presné uvedenie variabilného  symbolu, ktoré Vám pridelí triedny učiteľ v septembri 2016. (Variabilný symbol je uvedený aj na Vašej prihláške)
Špecifický symbol sa už neudáva !!!!
V prípade nejasností alebo otázok kontaktujte riaditel@zuslevice.sk

Pokiaľ nebude zákonné školné uhradené v stanovených termínoch, Vaše dieťa sa nebude môcť zúčastniť vyučovania.


Návrat na obsah