Školné - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v školskom roku 2022/2023:


Hudobný odbor : hra na nástrojoch a spev  (individuálne vyučovanie) – 14 € za žiaka
na mesiac vo forme nasledovných splátok:

    prvá splátka  -    56 €   9. – 12. mesiac (zaplatiť najneskôr do 31. 10. 2021)
    druhá splátka –  42 €   1. – 3. mesiac   (zaplatiť najneskôr do 31. 1. 2022)
    tretia splátka –   42 €   4. – 6. mesiac   (zaplatiť najneskôr do 30. 4. 2022)

Skrátené vyučovanie -  (1 vyučovacia hodina týždenne) výlučne podľa rozhodnutia riaditeľa školy z organizačných dôvodov: 12 €

Nepovinný predmet: individuálne vyučovanie – 10 € ( hra na nástrojoch, spev, hudba a počítač)
Nepovinný predmet: skupinové vyučovanie – v rámci zákonného školného ( hra v súboroch, spevácky zbor, hudba a počítač)
Prípravné štúdium v hudobnom odbore: individuálne vyučovanie – 14 €
skupinové vyučovanie     – 12 €Výtvarný odbor: – 10 € za žiaka na mesiac

    prvá splátka -  40 €   9. – 12. mesiac (zaplatiť najneskôr do 31. 10. 2021)
    druhá splátka – 30 € 1. – 3. mesiac (zaplatiť najneskôr do 31. 1. 2022)
    tretia splátka – 30 € 4. – 6. mesiac (zaplatiť najneskôr do 30. 4. 2022)
Skrátené vyučovanie - výlučne podľa rozhodnutia riaditeľa školy z organizačných dôvodov: 8 €

Tanečný, Literárno – dramatický odbor – 12 € za žiaka na mesiac
prvá splátka -  48 €   9. – 12. mesiac (zaplatiť najneskôr do 31. 10. 2021)
   druhá splátka – 36 € 1. – 3. mesiac (zaplatiť najneskôr do 31. 1. 2022)
   tretia splátka – 36 € 4. – 6. mesiac (zaplatiť najneskôr do 30. 4. 2022)


Príprava na talentové skúšky na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania vo výtvarnom odbore – zvýšený počet vyučovacích hodín: 20 € za žiaka na mesiac

Štúdium pre dospelých  – študujúci, do 25 rokov:
hudobný odbor - 14 € za žiaka na mesiac
– výtvarný - 10 € na mesiac
- tanečný a literárno-dramatický odbor – 12 € na mesiac (splátky ako pri základnom štúdiu)

Štúdium pre dospelých – zárobkovo činní alebo nad 25 rokov – 25 € na mesiac
   prvá splátka   – 100 €  9. – 12. mesiac (zaplatiť najneskôr do 31. 10. 2021)
   druhá splátka – 75 €  1.– 3. mesiac (zaplatiť najneskôr do 31. 1. 2022)
   tretia splátka  – 75 €   4. – 6. mesiac (zaplatiť najneskôr do 30. 4. 2022)

Manipulačný poplatok sa už neuhrádza !!!!!!!

Zákonné školné uhrádzajte prosím iba bezhotovostným stykom (banka) na číslo účtu: 7137389004/5600 IBAN
SK1656000000007137389004
Prosíme o presné uvedenie variabilného  symbolu, ktoré Vám pridelí triedny učiteľ v septembri 2019. (Variabilný symbol je uvedený aj na Vašej prihláške)
Špecifický symbol sa už neudáva !!!!
V prípade nejasností alebo otázok kontaktujte riaditel@zuslevice.sk

Pokiaľ nebude zákonné školné uhradené v stanovených termínoch, Vaše dieťa sa nebude môcť zúčastniť vyučovania.


Návrat na obsah