Info - ZUS Levice

Základná umelecká škola Levice
Prejsť na obsah

Info

Odbory > Hudobný odbor
Hlavná budova: Ul. F. Engelsa 2, Levice, tel.: 036/6308440
Elokované pracovisko: KSŠ Sv. Vincenta de Paul, Saratovská 8, Levice
                               ZŠ Vinohrady, Levice
Hudobný odbor ZUŠ v Leviciach je najstarším a najväčším odborom. V súčasnosti má 28
pedagógov, ktorí vyučujú hru na týchto hudobných nástrojoch:
 • klavír
 • keyboard
 • akordeón
 • husle
 • cimbal
 • gitara
 • zobcová a priečna flauta
 • klarinet, saxofón
 • bicie
 • spev
 • trúbka, pozauna, lesný roh, tuba
 • elektrická gitara
Na našej škole pracujú súbory: ľudová hudba,  komorný súbor, rock-popová kapela, spevácky zbor, flautový súbor.  

Ďalej sa vyučujú predmety:
 • hra z listu
 • štvorručná a komorná hra
 • hlasová výchova
 • komorný spev
 • hudba a počítač
 • hudobná náuka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výuky na hudobnom odbore. Žiaci získavajú teoretické vedomosti potrebné pri vyučovaní jednotlivých nástrojov a speve.
    Pedagógovia využívajú netradičné formy, aktivizujú žiakov, podnecujú ich tvorivosť v elementárnych, percepčných a hudobno - pohybových činnostiach.
    Štúdium v hudobnom odbore na I. stupni sa delí na prípravné štúdium, prvú časť a druhú časť. Dĺžka základného štúdia je spolu
8
rokov. Štúdium na II. stupni končí 4. ročníkom.

Škola poskytuje základné hudobné vzdelanie, rozvíja hudobné nadanie a pripravuje talentovaných žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého a pedagogického smeru.

Školné je 14 € mesačne.
Návrat na obsah