Info - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Hlavná budova: Ul. F. Engelsa 389/2, Levice, tel.: 036/6308440
Elokované pracovisko: KSŠ Sv. Vincenta de Paul, Saratovská ul., Levice, ZŠ Školská Levice, 5. ZŠ Saratovská 43, Levice
Hudobný odbor ZUŠ P. Kadosu v Leviciach je najstarším a najväčším odborom. V súčasnosti sa vyučuje hra na týchto hudobných nástrojoch:
 • klavír
 • keyboard
 • akordeón
 • husle
 • violončelo, kontrabas
 • cimbal
 • gitara
 • zobcová a priečna flauta
 • klarinet, saxofón
 • bicie
 • spev
 • trúbka, pozauna, lesný roh, tuba
 • elektrická gitara, basová gitara
 • zborový spev
Na našej škole pracujú súbory: ľudová hudba, komorný súbor, rock-popová kapela, flautový súbor a orchester Da Capo Ensemble
Od septembra 2018 pracuje aj ženský komorný spevácky zbor Belcanto.

Ďalej sa vyučujú predmety:
hra z listu
štvorručná a komorná hra
hlasová výchova
komorný spev
hudba a počítač
hudobná náuka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výuky na hudobnom odbore. Žiaci získavajú teoretické vedomosti potrebné pri vyučovaní jednotlivých nástrojov a speve.
    Pedagógovia využívajú netradičné formy, aktivizujú žiakov, podnecujú ich tvorivosť v elementárnych, percepčných a hudobno - pohybových činnostiach.
    Štúdium v hudobnom odbore na I. stupni začína prípravným štúdiom a trvá

    Štúdium v hudobnom odbore na I. stupni začína prípravným štúdiom a trvá 8 rokov. Štúdium na II. stupni končí 4. ročníkom.
    Škola poskytuje základné hudobné vzdelanie, rozvíja hudobné nadanie a pripravuje talentovaných žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého a pedagogického smeru.

    Škola poskytuje základné hudobné vzdelanie, rozvíja hudobné nadanie a pripravuje talentovaných žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého a pedagogického smeru.

Školné je 20 € mesačne.
Návrat na obsah