Propozície - ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah

Propozície

Súťaž
Základná umelecká škola  Pála Kadosu
a Rada rodičov pri ZUŠ Levice
Ul. F. Engelsa 389/2, Levice
Vás srdečne pozýva
na
                                      VIII. ročník  regionálnej hudobnej súťažnej prehliadky pre deti a mládež
 pod názvom
 
 Levický hudobný festival
 
Termín:
4.5.2022
       Hlavným cieľom súťažnej prehliadky je motivácia žiakov ZUŠ ku kvalitnej interpretácii hudobných diel. Príprava na verejné vystúpenie spojená so súťažnou atmosférou nabáda žiakov k prekonávaniu vlastných možností. Dôležitým aspektom je aj možnosť príjemného priateľského stretnutia a vzájomného spoznávania sa  s  rovesníkmi, ktorí majú podobné voľnočasové aktivity.
Pedagógovia budú mať možnosť konfrontácie výsledkov svojej tvorivej práce so svojimi kolegami z iných škôl.
 
 
Organizátori:
Základná umelecká škola Pála Kadosu Levice,
Rada rodičov pri ZUŠ Levice
Miesto konania:
 
Základná umelecká škola Pála Kadosu/ Synagóga Levice
 Ul. F. Engelsa 389/2,
934 01 Levice
 
 
Podujatie je realizované s finančnou podporou mesta Levice

Súťažné podmienky:
 
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci záujemci, ktorí spĺňajú vekové kategórie a v stanovenom termíne si zaregistrujú prihlášku. Súťaží sa v sólovej hre a v speve. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť podmienky súťaže podľa aktuálne platných nariadení.
 
1.       kategória – rok narodenia 2013 a mladší
 
2.       kategória – rok narodenia 2012, 2011
 
3.       kategória – rok narodenia 2010, 2009
 
4.       kategória – rok narodenia 2008, 2007
 
5.       kategória – rok narodenia 2006 a starší
 
 
V jednej kategórii budú súťažiť žiaci rôznych sólových študijných inštrumentálnych zameraní a spevu. V prípade väčšieho množstva prihlásených účastníkov v konkrétnom odbore bude vytvorená samostatná kategória. V prípade nízkeho počtu súťažiacich v určitej vekovej kategórie má organizátor možnosť zlúčiť kategórie.
 
Súťaž nie je určená pre študentov konzervatórií ani v mimoriadnej forme štúdia.
 
Hra spamäti nie je podmienkou. Opakovacie znamienka nie je nutné dodržiavať.
 
 
Súťažný repertoár:
 
a)       jedna skladba z oblasti vážnej hudby do 20. storočia.
 
b)      jedna ľubovoľná skladba  štýlovo a charakterovo odlišná od skladby a)
 
 
Časové limity:
 
   
 1. kategória: max       4  minút
 2.  
 3. kategória: max       6  minút
 4.  
 5. kategória: max     7  minút
 6.  
 7. kategória: max       8  minút
 8.  
 9. kategória: max    10 minút
 
Časové limity je nutné dodržať!
 
Ocenenia súťažiacich:
 
Súťažiaci budú ocenení v troch cenových pásmach: zlaté , strieborné a bronzové. Porota bude mať možnosť udeliť aj mimoriadne ceny.
 
Organizačné pokyny:
 
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online formuláru na
 
http://www.zuslevice.sk/prihlaska---solova-hra.html
 
 
prípadne  vyplneným tlačivom na počítači a zaslaným  na zastupkyna@zuslevice.sk
 
alebo na adresu:  ZUŠ Pála Kadosu,Levice
 
                              Ul. F. Engelsa 389/2, 934 01 Levice
 
najneskôr do 13. 4. 2022.
Výška účastníckeho  poplatku:
 
Súťažiaci, korepetítor, pedagóg: 10 €
 
Účastnícke poplatky je potrebné uhradiť najneskôr do 13. 4. 2022 na číslo účtu:
 
IBAN: SK41 09000000005068154690
prípadne v hotovosti pri registrácii priamo na súťaži.
 Do poznámky je potrebné uviesť mená účastníkov, za ktorých  budú hradené a názov školy, prípadne poslať doklad o zaplatení.


Návrat na obsah