Propozície - ZUS Levice

Základná umelecká škola Levice
Prejsť na obsah

Propozície

Súťaž
Levický hudobný festival

Súťažné podmienky :
 
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci záujemci, ktorí spĺňajú vekové kategórie a v stanovenom termíne si zaregistrujú prihlášku.
 
1.       kategória – rok narodenia 2009 a mladší
 
2.       kategória – rok narodenia 2008, 2007
 
3.       kategória – rok narodenia 2006, 2005
 
4.       kategória – rok narodenia 2004, 2003
 
5.       kategória – rok narodenia 2002 a starší
 
V jednej kategórii budú súťažiť žiaci rôznych sólových študijných zameraní v odbore hudba a spev, v prípade väčšieho množstva prihlásených účastníkov v konkrétnom odbore bude vytvorená samostatná kategória.
 
Súťaž nie je určená pre študentov konzervatórií ani v mimoriadnej forme štúdia.
 
Hra spamäti nie je podmienkou. Opakovacie znamienka nie je nutné dodržiavať.
 
Súťažný repertoár:
 
a)      jedna skladba z oblasti vážnej hudby do 20. storočia.
 
b)      jedna ľubovoľná skladba akéhokoľvek hudobného žánru, odporúča sa štýlovo a charakterovo odlišná od skladby a)
 
Časové limity:
 
1.       kategória: max 5  minút
 
2.       kategória: max 7  minút
 
3.       kategória: max  8 minút
 
4.       kategória: max 10  minút
 
5.       kategória: max 10 minút
 
Časové limity je nutné dodržať!
 
Ocenenia súťažiacich:
 
Súťažiaci budú ocenení v troch cenových pásmach: zlaté, strieborné a bronzové. Porota bude mať možnosť udeliť aj mimoriadne ceny.
 
 
Výška účastníckeho  poplatku:
 
Súťažiaci: 10 eur
 
Pedagóg a korepetítor: 6 eur
 
 
Účastnícke poplatky je potrebné uhradiť najneskôr do 28. marca 2018 na číslo účtu:
 
IBAN: SK41 09000000005068154690
 
variabilný symbol: 030518
 
Do poznámky je potrebné uviesť mená účastníkov, za ktorých  budú hradené a názov školy, prípadne poslať doklad o zaplatení spolu s prihláškou.

Návrat na obsah