Propozície - ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah

Propozície

Súťaž
Základná umelecká škola  Pála Kadosu
a Rada rodičov pri ZUŠ Levice
Ul. F. Engelsa 389/2, Levice
Vás srdečne pozýva
na
                                     VII. ročník  regionálnej hudobnej súťažnej prehliadky pre deti a mládež
pod názvom
Levický hudobný festival
Termín:
4.11.2021
        Hlavným cieľom súťažnej prehliadky je motivácia žiakov ZUŠ ku kvalitnej interpretácii hudobných diel. Príprava na verejné vystúpenie spojená so súťažnou atmosférou nabáda žiakov k prekonávaniu vlastných možností. Dôležitým aspektom je aj možnosť príjemného priateľského stretnutia a vzájomného spoznávania sa  s  rovesníkmi, ktorí majú podobné voľnočasové aktivity.
Pedagógovia budú mať možnosť konfrontácie výsledkov svojej tvorivej práce so svojimi kolegami z iných škôl.
Organizátori:
Základná umelecká škola Pála Kadosu Levice,
Rada rodičov pri ZUŠ Levice
Miesto konania:
Základná umelecká škola Pála Kadosu
Ul. F. Engelsa 389/2,
934 01 Levice
Podujatie je realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

Súťažné podmienky:
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci záujemci, ktorí spĺňajú vekové kategórie a v stanovenom termíne si zaregistrujú prihlášku. Tento ročník bude súťaž prebiehať len v sólovej hre a speve. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácii si organizátor vyhradzuje právo upraviť podmienky súťaže podľa aktuálne platných nariadení.
1.       kategória – rok narodenia 2012 a mladší
2.       kategória – rok narodenia 2011, 2010
3.       kategória – rok narodenia 2009, 2008
4.       kategória – rok narodenia 2007, 2006
5.       kategória – rok narodenia 2005 a starší
V jednej kategórii budú súťažiť žiaci rôznych sólových študijných inštrumentálnych zameraní v odbore hudba a v prípade väčšieho množstva prihlásených účastníkov v konkrétnom odbore bude vytvorená samostatná kategória. V prípade nízkeho počtu súťažiacich v určitej kategórii má organizátor možnosť zlúčiť kategórie.
Súťaž nie je určená pre študentov konzervatórií ani v mimoriadnej forme štúdia.
Hra spamäti nie je podmienkou. Opakovacie znamienka nie je nutné dodržiavať.
Súťažný repertoár:
a)       jedna skladba z oblasti vážnej hudby do 20. storočia.
b)      jedna ľubovoľná skladba štýlovo a charakterovo odlišná od skladby a)
Časové limity:
  1. 1. kategória: max     4  minút
  2. 2. kategória: max     6  minút
  3. 3. kategória: max  7     minút
  4. 4. kategória: max     8  minút
  5. 5. kategória: max 10 minút
Časové limity je nutné dodržať!
Ocenenia súťažiacich:
Súťažiaci budú ocenení v troch cenových pásmach: zlaté , strieborné a bronzové. Porota bude mať možnosť udeliť aj mimoriadne ceny.
Organizačné pokyny:
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online formuláru na
prípadne  vyplneným tlačivom na počítači a zaslaným  na zastupkyna@zuslevice.sk
alebo na adresu:  ZUŠ Pála Kadosu,Levice
                              Ul. F. Engelsa 389/2, 934 01 Levice
najneskôr do 22.októbra 2021.
Výška účastníckeho  poplatku:
Súťažiaci: 10 €
Účastnícke poplatky je potrebné uhradiť najneskôr do 22. 10  2021 na číslo účtu:
IBAN: SK41 09000000005068154690, prípadne v hotovosti pri registrácii priamo na súťaži.
Do poznámky je potrebné uviesť mená účastníkov, za ktorých  budú hradené a názov školy, prípadne poslať doklad o zaplatení.


 

Návrat na obsah