Propozície - ZUS Levice

Základná umelecká škola Levice
Prejsť na obsah

Propozície

Súťaž
Levický hudobný festival

Súťaž sa bude konať pod záštitou  primátora mesta Levice RNDr. Jána Krtíka
Termín:
15. máj 2019
       Hlavným cieľom súťažnej prehliadky je motivácia žiakov ZUŠ ku kvalitnej interpretácii hudobných diel. Príprava na verejné vystúpenie spojená so súťažnou atmosférou nabáda žiakov k prekonávaniu vlastných možností. Dôležitým aspektom je aj možnosť príjemného priateľského stretnutia a vzájomného spoznávania sa  s  rovesníkmi, ktorí majú podobné voľnočasové aktivity.
Pedagógovia budú mať možnosť konfrontácie výsledkov svojej tvorivej práce s učiteľmi celého regiónu.
Organizátori:
Mesto Levice, Základná umelecká škola Levice
Miesto konania:
Základná umelecká škola Levice
Ul. F. Engelsa 2,
934 01 Levice
Súťaží sa v sólovej aj komornej hre.

Súťažné podmienky:
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci záujemci, ktorí spĺňajú vekové kategórie a v stanovenom termíne si zaregistrujú prihlášku.
 Sólová hra/spev:
 1.       kategória – rok narodenia 2010 a mladší
 2.       kategória – rok narodenia 2009, 2008
 3.       kategória – rok narodenia 2007, 2006
 4.       kategória – rok narodenia 2005, 2004
 5.       kategória – rok narodenia 2003 a starší
 
V jednej kategórii budú súťažiť žiaci rôznych sólových študijných zameraní v odbore hudba a spev, v prípade väčšieho množstva prihlásených účastníkov v konkrétnom odbore bude vytvorená samostatná kategória.
 
 Komorná hra:
malé ľubovoľné komorné zoskupenia od 2 – 6 hráčov bez vekových kategórií do 19 rokov. V zoskupení nemôže účinkovať pedagóg, z prevádzkových dôvodov nie je možné súťažiť v hre na dvoch akustických klavíroch.
Súťaž nie je určená pre študentov konzervatórií ani v mimoriadnej forme štúdia.
Hra spamäti nie je podmienkou. Opakovacie znamienka nie je nutné dodržiavať.
 
Súťažný repertoár:
a)      jedna skladba z oblasti vážnej hudby do 20. storočia.
b)      jedna ľubovoľná skladba akéhokoľvek hudobného žánru, odporúča sa štýlovo a charakterovo odlišná od skladby a)
(v prípade moderných hudobných nástrojov napr. bicie, elektrická gitara, keyboard je podmienkou hrať dve charakterovo odlišné skladby, odporúča sa repertoár konzultovať s organizátorom)
 
Časové limity:
1.       kategória: max  4  minút
2.       kategória: max  6  minút
3.       kategória: max  7 minút
4.       kategória: max  8  minút
5.       kategória: max 10 minút
Komorná hra: max. 8 minút
Časové limity je nutné dodržať!
 
Ocenenia súťažiacich:
 Súťažiaci budú ocenení v troch cenových pásmach: zlaté , strieborné a bronzové. Porota bude mať možnosť udeliť aj mimoriadne ceny.
 
Organizačné pokyny:
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online formuláru
 
prípadne  vyplneným tlačivom na zastupkyna@zuslevice.sk ,
alebo na adresu:     ZUŠ Levice
                            Ul. F. Engelsa 2, 934 01 Levice
najneskôr do 10. apríla 2019.
 
Výška účastníckeho  poplatku:
Súťažiaci: 12 eur (v komornej hre za každého člena zoskupenia)
Pedagóg a korepetítor: 6 eur
 
Účastnícke poplatky je potrebné uhradiť najneskôr do 10. apríla 2019 na číslo účtu:
IBAN: SK41 09000000005068154690
variabilný symbol: 150519
Do poznámky je potrebné uviesť mená účastníkov, za ktorých  budú hradené a názov školy, prípadne poslať doklad o zaplatení spolu s prihláškou.Návrat na obsah